Новини

Як отримати експлуатаційний дозвіл


Отримання експлуатаційного дозволу потребують оператори ринку, що провадять діяльність, пов’язану з виробництвом та/або зберіганням харчових продуктів тваринного походження.

Від початку року станом на  23 квітня Управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини Держпродспоживслужби в м. Києві видало 16 експлуатаційних дозволів. Усього з початку року звернулося 44 оператори ринку, за результатами інспектування 25 отримали відмови у видачі експлуатаційних дозволів. За час карантинних обмежень звернулося 5 операторів ринку.

Для отримання експлуатаційного дозволу оператор ринку подає заяву, в якій зазначаються найменування, ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, місцезнаходження або прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків чи серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті), місце проживання оператора ринку, назва (опис) потужності, її адреса, заплановані види діяльності та перелік харчових продуктів, які планується виробляти або зберігати, вид оператора ринку за класифікацією суб’єктів господарювання, визначеною Господарським кодексом України (суб’єкт мікро-, малого, середнього або великого підприємництва). Заява про видачу експлуатаційного дозволу підписується оператором ринку або уповноваженою ним особою.

Рішення про видачу або про відмову у видачі експлуатаційного дозволу приймається не пізніше 30 календарних днів з дня отримання територіальним органом компетентного органу відповідної заяви від оператора ринку. Копія рішення про видачу або про відмову у видачі експлуатаційного дозволу надається (надсилається) оператору ринку протягом трьох робочих днів з дня його прийняття. Рішення про відмову у видачі експлуатаційного дозволу може бути оскаржене до компетентного органу або суду.

Видачі експлуатаційного дозволу передує інспектування потужності (позаплановий захід державного нагляду (контролю), за результатами якого, визначається її відповідність вимогам законодавства, приймається рішення про видачу або відмову у видачі експлуатаційного дозволу. Термін: не пізніше 15 календарних днів із дня отримання заяви.

У разі прийняття рішення про видачу експлуатаційного дозволу на провадження діяльності оператором ринку, пов’язаної з виробництвом та або/зберіганням харчових продуктів тваринного походження його видача здійснюється протягом двох робочих днів після отримання територіальним органом компетентного органу підтвердження внесення відповідної плати (адміністративного збору).

За ч.1 ст. 65 Закону України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин» встановлена відповідальність за виробництво, зберігання харчових продуктів без отримання експлуатаційного дозволу, якщо обов’язковість його отримання встановлена цим законом на: юридичних осіб – у розмірі від 30 до 38 мінімальних зарплат;  фізичних осіб-підприємців – у розмірі від 23 до 30 мінімальних зарплат.

Ч.2 ст 65 Закону - у разі вчинення оператором ринку будь-якого з правопорушень, передбачених пунктами 2-4, 6, 8, 9, 11, 12 частини першої цієї статті, вперше протягом останніх трьох років, що передують вчиненню такого правопорушення, державний інспектор (державний ветеринарний інспектор) видає оператору ринку припис щодо усунення порушень цього Закону, законодавства про харчові продукти та корми без оформлення відповідного протоколу.

Особи, зазначені у частині першій цієї статті 23 в редакції Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», зобов’язані отримати експлуатаційний дозвіл на кожну окрему потужність до початку її експлуатації.

Експлуатаційний дозвіл видається на потужності, що розташовані за однією адресою (з деталізацією на рівні виробничої лінії та/або харчових продуктів залежно від виду діяльності оператора ринку) і визначені оператором ринку. Експлуатаційний дозвіл видається територіальним органом компетентного органу.

Підставою для відмови у видачі експлуатаційного дозволу є:
1) відсутність у заяві про видачу експлуатаційного дозволу інформації, що вимагається згідно із законом;
2) виявлення у заяві про видачу експлуатаційного дозволу недостовірних відомостей;
3) встановлення за результатами інспектування потужності її невідповідності вимогам законодавства;
4) за заявою агропродовольчого ринку - незабезпечення агропродовольчим ринком належних умов для роботи лабораторії, зокрема, ненадання у користування службових приміщень, облаштованих опаленням, електрикою, вентиляцією, водопроводом з гарячою і холодною водою, каналізацією.

Після усунення причин, що стали підставою для відмови у видачі експлуатаційного дозволу, оператор ринку має право повторно звернутися із заявою про видачу експлуатаційного дозволу.

Потужностям, щодо яких прийнято рішення про видачу експлуатаційного дозволу, присвоюється реєстраційний номер. За видачу експлуатаційного дозволу, поновлення його дії справляється плата (адміністративний збір), що зараховується до державного бюджету та становить 0,17 розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня календарного року, в якому подано заяву про видачу або поновлення дії експлуатаційного дозволу. Переоформлення, видача дубліката експлуатаційного дозволу здійснюються безоплатно.

Видача експлуатаційного дозволу, поновлення його дії здійснюються протягом двох робочих днів після отримання територіальним органом компетентного органу підтвердження внесення відповідної плати (адміністративного збору).

У разі реконструкції потужності, на яку видано експлуатаційний дозвіл, що має наслідком істотну зміну характеристик виробничих приміщень та технологічних процесів або видів діяльності, зазначених в експлуатаційному дозволі, оператор ринку повинен не пізніше ніж за 15 календарних днів до відновлення експлуатації потужності звернутися до територіального органу компетентного органу із заявою про проведення позапланового інспектування потужності. Інспектування проводиться протягом 15 календарних днів із дня отримання відповідної заяви. Оператор ринку має право відновити експлуатацію потужності після проведення відповідної реконструкції, якщо за результатами інспектування встановлено відповідність потужності вимогам законодавства.

Реєстр операторів ринку та потужностей, на які видано експлуатаційний дозвіл, веде компетентний органом у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що формує та забезпечує реалізацію державної політики у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів.

Інформація про видані дозволи загальнодоступна. Компетентний орган забезпечує відкритий та безоплатний доступ до реєстру операторів ринку та потужностей, на які видано експлуатаційний дозвіл, шляхом його розміщення на своєму офіційному веб-сайті за посиланням (www.consumer.gov.ua → діяльність → реєстри → Реєстр операторів ринку та потужностей харчових продуктів, на які видано експлуатаційний дозвіл (наказ Мінагрополітики від 10.02.2016 № 40).

Автор: Редактор від 24.04.2020