Загальні консультації


Запит для затвердження експортної потужності


Відповідно до Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства від 10.02.2016 року №38 «Про затвердження Порядку затвердження експортних потужностей, внесення та виключення їх з реєстру затверджених експортних потужностей», оператор ринку для затвердження експортної потужності подає територіальному органу, за місцем розташування потужності, запит про затвердження експортної потужності, який повинен містити:
 • найменування або прізвище, ім'я, по батькові оператора ринку;
 • код згідно з ЄДРПОУ (для юридичної особи), або реєстраційний номер облікової картки платника податків, або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) оператора ринку;
 • реєстраційний номер (для потужності, експлуатація якої вимагає отримання експлуатаційного дозволу) або особистий реєстраційний номер (для потужності, яка підлягає державній реєстрації);
 • назву експортної потужності;
 • адресу експортної потужності;
 • адресу електронної пошти та номер засобу зв'язку оператора ринку;
 • вид господарської діяльності, що проводиться з використанням експортної потужності;
 • назву виду харчових продуктів, які планується експортувати;
 • асортиментний перелік харчових продуктів, які планується експортувати;
 • перелік постачальників сировини, що використовується для виробництва харчового продукту, який планується експортувати, а також інших операторів ринку, що залучені до виробництва та/або обігу такого харчового продукту;
 • назви країн (країни) призначення.
 Запит про затвердження експортної потужності засвідчується підписом оператора ринку або уповноваженої ним особи.
Заявник відповідальний за достовірність інформації, зазначеної ним в запиті про затвердження експортної потужності.
 

Щодо фіксації процесу здійснення заходу державного нагляду (контролю) засобами аудіо- та відеотехніки

Згідно зі статтею 1 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» (далі – Закон) державний нагляд (контроль) – діяльність уповноважених законом центральних органів виконавчої влади, їх територіальних органів, державних колегіальних органів, органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування (далі – органи державного нагляду (контролю)) в межах повноважень, передбачених законом, щодо виявлення та запобігання порушенням вимог законодавства суб'єктами господарювання та забезпечення інтересів суспільства.

Відповідно до частини 8 статті 4 Закону органи державного нагляду (контролю) та суб'єкти господарювання мають право фіксувати процес здійснення планового або позапланового заходу чи кожну окрему дію засобами аудіо- та відеотехніки, не перешкоджаючи здійсненню такого заходу.

Згідно із статтею 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Таким чином, працівники Головного управління Держпродспоживслужби в м. Києві під час здійснення планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю) реалізовують надане законом право на використання засобів аудіо- та відеотехніки.

Відповідно до пункту 18 Заходів щодо запобігання корупції в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, затверджених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2016 року № 803-р, передбачено впровадження процедури відеофіксації під час здійснення працівниками Держпродспоживслужби заходів державного контролю (нагляду).

На виконання цього розпорядження Держпродспоживслужба України видала наказ від 20 грудня 2017 року № 1207 «Про впровадження процедури відеофіксації». Згідно з наказом, керівникам головних управлінь Держпродспоживслужби в областях та м. Києві починаючи з 01 січня 2018 року доручено при здійсненні державного контролю (нагляду) у сфері господарської діяльності фіксувати процеси планових або позапланових перевірок засобами відеофіксації.

Щодо можливих порушень законодавства у разі застосування засобів відеофіксації, зазначених у листі, то звертаємо увагу на наступне.

У відповідності до частини 14 статті 4 Закону під час та після здійснення державного нагляду (контролю) посадові особи органу державного нагляду (контролю) зобов'язані зберігати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію суб'єкта господарювання. Інформація, доступ до якої обмежено законом, одержана посадовою особою органу державного нагляду (контролю) під час здійснення державного нагляду (контролю), може використовуватися виключно в порядку, встановленому законом. Органи державного нагляду (контролю) забезпечують спеціальний режим захисту та доступу до інформації, що є комерційною таємницею, згідно з вимогами закону.

Захист інтересів фізичної особи при проведенні фото-, кіно-, теле- та відеозйомок, передбачений статтею 307 Цивільного кодексу України, належить до групи особистих немайнових прав фізичної особи. Наголошуємо, що заходи державного нагляду (контролю) проводяться з метою виявлення та запобігання порушенням вимог законодавства з боку суб'єктів господарювання, а не фізичних осіб.

Фіксування на відео процесу здійснення планового або позапланового контрольного заходу, що має публічний характер, а також публічний статус представників контролюючих органів – державних службовців під час перевірки виключають можливість порушень особистих немайнових прав фізичних осіб.